Pravila Igre

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

"SMOKY FRIENDY"

 • Sa promenama i dopunama – integralni tekst -
 1. Organizator Nagradnog konkursa je SOKO ŠTARK d.o.o, Beograd, Peka Dapčevića br. 29, 11000 Beograd, MB: 07026447 (u daljem tekstu: Agencija ili Organizator).

 

 1. Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „SMOKY FRIENDY“ (u daljem tekstu: Konkurs), sa ciljem promocije i popularizacije proizvoda „SMOKI“ na tržištu.

 

 1. Nagradni konkurs se organizuje za područje Republike Srbije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Konfederacije Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije (u daljem tekstu: Teritorija).

 

 1. Nagradni konkurs se organizuje sa trajanjem počev od 24.10.2016. godine do 04.12.2016. godine (u daljem tekstu: Trajanje), uključujući ove datume.

 

 1. Na Konkursu mogu učestovati isključivo fizička lica, bez obzira na državljanstvo, sa uredno prijavljenim prebivalištem na području jedne od država Teritorije, sa navršenih 18 (osamnaest) godina života ili više (u daljem tekstu: Učesnici).

 

Iz učešća na Konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

 

 1. Svojstvo Učesnika na Konkursu stiče svako lice koje pristupi ima uredno registrovan privatni korisnični nalog na društvenoj mreži Facebook pod svojim punim ličnim imenom i prezimenom, koji nalog je kreiran i postoji u svemu saglasno Uslovima o Pravima i Odgovornostima („SRR“) ove društvene mreže, a koje se registruje za učešće na Konkursu („Registracija“).

 

Registracija radi učešća na Konkursu se vrši registrovanjem na internet stranici koju je postavio Organizator, a koja se nalazi na internet adresi: www.smokifriendy.com (u daljem tekstu: Stranica). Učesnik pristupa Stranici postavljenoj za jednu od Teritorija sa koje se vrši prijavljivanje na Konkurs, na kojoj ima uredno prebivalište (na primer, ako se prijava vrši iz Srbije, pristupa se Stranici postavljenoj za područje Srbije). Registracija radi učešća na Konkursu vrši se pritiskom na taster „Učestvuj“ i popunjavanjem aplikacije „Prijavi se“ u koju se unose traženi lični podaci i učitava Sadržaj, prihvatanjem ovih Pravila i potvrdom unetog sadržaja pritiskom na taster „Potvrdi“.

 

Registracija je uslov za uzimanje učešća lica na Konkusu. Stranici se može aktivno pristupiti i bez regstracije na učešće.

 

 1. Konkursni zadatak Učesnika Konkursa je da na Stranici, u okviru aplikacije „Prijavi se“ postavi odnosno učita fotografiju, video ili gif (u daljem tekstu: Sadržaj) na kojoj se nalazi prikaz proizvoda – kesice „SMOKI FRINEDY“ koje Učesnik deli sa prijateljem u „povuci-potegni“ maniru (u daljem tekstu: Prikaz).

 

Na učitanom Sadržaju može biti isključivo opisani Prikaz, a postaviti se može samo onaj Sadržaj koji je sačinio sam Učesnik, pod pretnjom eliminacije iz daljeg učešća na Konkursu. Organizator zadržava pravo da sa Konkursa isključi onaj Sadržaj kojom se krše ova Pravila Konkursa, zakonski propisi, koja je protivna javnom moralu ili na drugi način narušava privatnost i pristojnost, ili šteti ugledu i časti Organizatora, prikazanog ili trećeg lica.

 

Učesnici mogu početi sa registracijom radi učešća na Konkursu i učitavanjem odnosno postavljanjem Sadržaja dana 24.10.2016. godine u 00:01 časova, pa sve do 04.12.2016. godine u 23:59 časova (u daljem tekstu: Vreme učitavanja). Za vreme trajanja Konkursa, svako lice može da postavi odnosno učita neograničeni broj Sadržaja. Učitani Sadržaji u jednoj sedmici trajanja Konkursa konkurišu na nagradu samo za nedelju u kojoj je postavljanje odnosno učitavanje izvršeno i ne ulaze u konkurenciju za nagradu u narednim sedmicama Konkursa. Bez obzira na broj učitanih Sadržaja, jedno lice može samo jednom osvojiti nagradu na ovom Konkursu.   

 

 1. Registrovani Učesnik poziva svoje prijatelje (u daljem tekstu: Korisnici) da samostalno pristupe Stranici i glasaju za postavljeni Sadržaj. Glasanje se vrši pritiskom na taster „glasaj“ na Sadržaju za koji Korisnik želi da pobedi na Konkursu. Glasanje se može vršiti tokom čitavog trajanja Konkursa. U toku jedne nedelje, jedan Korisnik može samo jednom glasati za jedan postavljeni Sadržaj na Stranici.

 

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje iz daljeg učešća na Konkursu svaki Sadržaj za koji utvrditi da je za nju glasano zloupotrebom ili protivno ovim Pravilima Konkursa, i/ili tako može postupiti sa takvim Korisnikom-glasačem. Svaki Sadržaj koji dobije 20 ili više glasova, ulazi u uži krug Konkursa sa mogućnošću da osvoji nagradu, dok se ostali Sadržaji neće uzimati u obzir.  

 

 1. Svake sedmice trajanja Konkursa, ukupno 6 sedmica, stručni tročlani žiri koji imenuje Organizator, odabraće Sadržaje koje će proglasiti pobedničkim, i to u prvih pet semica - po 4 (četiri) Sadržaja, a šeste sedmice – 1 (jedan) Sadržaj koje će proglasiti pobedničkim Sadržajima na Konkursu. Autori Sadržaja koji su proglašeni pobedničkim Sadržajem za odnosnu sedmicu osvajaju nagrade na Konkursu i ti se Učesnici proglašavaju sedmičnim pobednicima Konkursa (u daljem tekstu: Pobednici).

 

 1. Svim autorima Sadržaja koje žiti proglasi sedmičnim pobednicima Konkursa, uručuju se nagrade – Novogodišnje putovanje u Barselonu za dve osobe (u daljem tekstu: Nagrada), ukupno 21 Nagrada.

 

 1. Organizator će u roku od 3 dana od okončanja jedne sednice Konkursa, obavestiti dobitnike Nagrada o tome da su proglašeni Pobednicima Konkursa, slanjem poruke („Message“) Pobedniku na e-mail adresu koju je Učesnik prijavio prilikom prijave za učešće na Konkurs.

 

Pobednik je dužan da odmah po prijemu poruke Organizatora o izboru za Pobednika, a najkasnije u roku od 48 sati, odgovori Organizatoru povratno, izjavom o prihvatanju nagrade i dostavom sledećih ličnih podataka: (i) lično ime i prezime; (ii) adresa prebivališta; (iii) datum rođenja; (iv) pol; (v) e-mail adresa; (vi) korisnički broj mobilnog telefona, uz dostavu identifikacionog dokumenta (skenirani lični identifikacioni dokument).

 

Ukoliko Pobednik ne reaguje na e-mail i/ili ne pošalju uredan odgovor o prihvatanju nagrade u roku, Pobednik gubi pravo da mu se uruči nagrada. U tom slučaju, žiri Organizatora će iz okvira užeg kruga Sadržaja odabrati drugi Sadržaj radi proglašenja pobedničkim i njegovog autora nagraditi, i o tome obavestiti sva zainteresovana lica, saglasno ovom članu, sa važenjem ovog pravila za ubuduće, odnosno za naredni takav slučaj.

 

 1. Obavezu plaćanja poreza na Nagradu (porez na dohodak građana dobitkom) preuzima Organizator, a druge eventualne poreske obaveze padaju na teret dobitnika.

 

 1. Dobici osvojeni na Konkursu ne mogu se zameniti za gotov novac ni druge pogodnosti, ne može se tražiti izmena ili proširenje njihovog obima, niti se mogu prenositi na treća lica.

 

 1. Organizator će na Stranici učniti vidljivim rezultate glasanja, a nakon svake sedmice Konkursa i izbora žirija, objaviti podatke o Pobednicima odnosno dobitnicima nagrada (ime i prezime, mesto prebivališta i nagrađeni Sadržaj), odmah nakon što sva nagrađena lica u odnosnoj sedmici Konkursa prihvate dodelu nagrada u skladu sa članom 11, sa čim se svi Učesnici saglašavaju prihvatanjem ovih Pravila.

 

Organizator je na Stranici omogućio linkove za pristup društvenim mrežama Faceook i Instagram, na kojima će Konkurs biti paralelno organizovan, i na kojem Organizator zadržava pravo da postavi svaki učitani Sadržaj, kao i da objavljuje rezultate glasanja, rezultate izbora žirija, podatke pobednika Konkursa i druge sadržaje u vezi sa Konkursom.   

 

 1. Organizator je omogućio svakom licu da se, na vidno označenom mestu u okviru Stranice, upozna sa ovim Pravilima Konkursa. Prvim učitavanjem odnosno postavljanjem Sadržaja na Stranicu, te klikom na taster „Prihvatam pravila konkursa“ smatraće se neopozivo da se Učesnik u celosti upoznao sa sadržinom ovih Pravila Konkursa, da je uste u celosti prihvatio, te da je preuzeo sva prava i obaveze iz ovih Pravila Konkursa.

 

Učesnici koji „Potvrde“ prijavu na Konkurs na Stranici, prihvatanjem ovih Pravila Konkursa, izričito se saglašavaju i sa sledećim:

 

 • u slučaju osvajanje nagrade, njihovo ime i adresa (samo uz navodjenje naselja) Organizator može, bez ikakvih dodatnih uslova i/ili davanja, objavati, ali samo i isključivo u vezi sa Konkursom;

 

 • da se o Pobednicima i uručenju nagrada na Konkursu, te tokom korišćenja nagrade (putovanja), može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator može u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja; da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i integriteta autorskog dela, obavezu poštovanja ličnosti autora i njegovog ličnog i moralnog integriteta, te svih važećih zakonskih propisa i opšte prihvaćenih moralnih načela. Organizator prava ovde stečena može preneti samo na lica koja posluju u okviru grupacije Soko Štark, s tim da prenos ne može biti vršen u obimu koji je širi od obima ovim Pravilima stečenih prava.

 

 1. Učitavanjem odnosno postavljanjem Sadržaja na Stranicu, Učesnik izjavljuje i garantuje da je autor i isključivi nosilac svih autorskih prava na postavljenom Sadržaju, te da nema nikakvih autorskih i srodnih prava ili potraživanja trećih lica na istoj, i da je Učesnik isključivo ovlašćen na davanje saglasnosti na njeno korišćenje, upotrebu odnosno raspolaganje saglasno Pravilima ovog Konkursa. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo odnosno vezano za autorska prava na Sadržajima koje Učesnik učita odnosno postavi na Stranici radi učešća na Konkursu. U slučaju da Učesnik Konkursa učita odnosno postavi Sadržaj, a da nad istoj nije nosilac autorskog prava ili na drugi način zloupotrebi, povredi odnosno zanemari prava trećih lica, Organizator za takav slučaj ne snose nikakvu odgovornost.

 

 1. Prijavom za učešće na ovom Konkursu, te učitavanjem odnosno postavljanjem Sadržaja, svaki Učesnik se saglašava da Organizator dobija ne-eksluzivno pravo da, po okončanju Konkursa, u svojim reklamnim kampanjama (u daljem tekstu: Kampanja), koristi Sadržaje koje budu proglašene nagrađenim na ovom Konkursu, u skladu sa uslovima iz ovih Pravila, a radi reklamiranja odnosno popularizuje bilo kog svog proizvoda ili usluga sa oznakom SMOKI, bez obzira na vrstu medija, način korišćenja i broj objavljivanja, bez vremenskog, teritorijanlnog ili drugog ograničenja, i uz ovlašćenje da ovako stečeno pravo na korišćenje prenese na lica koja posluju u sastavu grupacije Soko Štark, uz obavezu poštovanja svih moralnih prava autora i integriteta autorskog dela. Autori, osim nagrade za pobedu Sadržaja koju je primio na ovom Konkursu, neće od Organizatora potraživati bilo kakvu dodatnu naknadu ili nagradu po osnovu ovakvog korišćenja. Ne-eksluzivnost podrazumeva pravo Autora da slobodno raspolaže svojim Sadržajem, da je zadržao sva prava na preradu, doradu, modifikaciju ili druge izmene Sadržaja, ali da nema pravo da prava na Sadržaju dalje prenosi. Organizator zadržava pravo da, u opravdanom slučaju, uskrati autoru saglasnost na korišćenje Sadržaja ukoliko, bez ograničenja, upotrebu Sadržaja bude vršio na način koji šteti renomeu Organizatora.

 

 1. Učešće na Konkursu, učitavanje odnosno postavljanje Sadržaja i dostavljanje ličnih podataka iz tačke 11, ovih Pravila je dobrovoljno i ne smatra se prikupljanjem i obradom podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka ličnosti.

 

U svakom slučaju, Prihvatanjem ovih Pravila Konkursa, svaki Učesnik prihvata da njegove lične podatke sadržane u poruci poslatoj administratoru Stranice u skladu sa članom 11, ovih Pravila Konkursa, Organizator može držati i čuvati na području Republike Srbije, uz zadržavanje na ovoj teritoriji, odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa i ovih Pravila. Organizator izjavljuje da prikupljeni lični podaci Učesnika neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti osim za potrebe dodele nagrada na Konkursu, te u skladu sa ovim Pravilima Konkursa, kao i u skladu sa zakonom.

 

Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na Konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom.

 

Zahtev za preduzimanje ovih radnji podnosi se Organizatoru u pisanoj formi, poštom na adresu sedišta Organizatora

 

 1. Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog obaveštenja, isključi Učesnika iz daljeg učešća na Konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoje, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

 

 • učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;
 • ukoliko je dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih Pravila;
 • ukoliko se utvrdi da Učesnik nije autor Sadržaja odnosno da treća lica imaju bilo kakva prava na Sadržaju koja Učesnik nije prethodno i u celosti regulisao;
 • ukoliko Učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih Pravila;
 • ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od Učesnika nije moguće ili poželjno, prema sopstvenoj slobodnoj proceni,
 • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim Pravilima.

 

Lica koja su dala netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredila prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili vlasnika bilo kojih prava na Sadržaj, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovorni za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima. 

 

Organizator zadržava pravo da izmeni period trajanja Konkursa, prekine ili obustavi dalju realizaciju Konkursa, u bilo koje doba i prema sopstvenom nahođenju. Za Vreme prekida Konkursa, kao i u slučaju obustave, Organizotor se oslobađa svake dalje obaveze prema Učesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova Pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na Stranici bez odlaganja.

 

 1. Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom registracije za učešće na Konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa Konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora.

 

Organizator neće biti odgovoran ukoliko Stranica privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van njihove kontrole (na primer, bez ograničenja, smetnje u vezama, kapacitet servera, bezbedno održavanje mrežnog kontakta i drugo).

 

Organizator ne odgovara za rad prodajnih objekata odnosno prodajnih mesta na kojima se može kupiti proizvod, niti po drugom osnovu u smislu zahteva iz prava potrošača po ugovoru o kupoprodaji roba i usluga.  

 

Organizator ne odgovara za kvalitet, materijalne nedostatke i druga svojstva uručenih nagrada.

 

Organizator ne odgovara za svojstva i materijalne nedostatke uručene nagrade, niti za slučaj nemogućnosti njenog korišćenja, za koje odgovara organizator putovanja. Sva prava u vezi sa realizacijom dodeljene nagrade pobednik Konkursa ostvaruje u direktnom kontaktu sa organizatorom putovanja. 

 

Organizator je isključivi nosilac prava na organizaciju Konkursa. Stranica i stranice na društvenim mrežama su samo platforme za realizaciju Konkursa. Organizator ni na koji način ne podržava, ne sponzoriše, ne odobrava niti učestvuje u razvijanju društvenih mreža Facebook i Instagram, a Facebook i Instagram nemaju nikavog prava u vezi sa organizacijom i realizacijom ovog Konkursa.  

 

 1. Primedbe Učesnika koje se odnose na sprovođenje odnosno realizaciju Konkursa mogu se poslati u formi poruke administratoru Stranice ili na adresu sedišta Organizatora. Rok za dostavu primedbi je 3 dana od dana kada je nastao razlog za primedbu odnosno od dana saznanja za razlog zbog kojeg se upućuje primedba. Primedbe koje prispeju posle ovog roka neće biti razmatrane. Odluka Organizatora po primedbama dostavljaju se Učesniku u pisanoj formi, na način kako je primedba primljena. Odluke Organizatora po primedbama Učesnika su konačne.

 

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika na Konkursu, nadležan je sud sa sedištem u Beogradu.

 

 1. Ova Pravila Konkursa, sa promenama i dopunama, stupaju na snagu danom objave na Stranici Organiaztora i ne diraju stečena prava Učesnika, Korisnika i Pobednik do dana objave ovih Pravila sa promenama i dopunama.

 

U Beogradu, 25.11.2016.